ความตั้งใจของ ROCKWOOL ในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

ROCKWOOL ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยการคิดค้น นวัตกรรมนำเอาของเสีย และ/หรือ ของเหลือใช้กลับเข้ามาในกระบวนการผลิตใหม่ ซึ่งสามารถคงประสิทธิภาพ 100% เช่น เดียวกับการผลิตที่ใช้วัตถุดิบปกติ โดยเทคโนโลยีการผลิตของ ROCKWOOL  

ประมาณ ปี 2023 โรงงานผลิตฉนวนหินภูเขาไฟ ROCKWOOL ที่จังหวัดระยอง ประเทศไทย จะดำเนินการขอใบอนุญาตเสร็จสิ้น และ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งต่อการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน

Sustainable Development Goals
ROCKWOOL Group กับโครงการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ROCKWOOL Group ต้องการแสดงจุดยืนในความพยามเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

ข้อ 2. Zero Hunger (ขจัดความหิวโหย)

มีเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าจะสามารถเข้าถึงอาหารที่มีโภชนาการและเพียงพอได้ตลอดทั้งปี โดยการลงทุนในเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตร à Gordan Brand

SDG 3. Good Health and Well-Being (การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี)

เป็นการส่งเสริมการมีสภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ในแง่ของการกำจัดและป้องกันโรค และการสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมการแพทย์ ซึ่งวิธีการแบบองค์รวมนี้ ยังรวมถึงการปรับปรุงคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ทั้งในที่ทำงานและที่บ้านโดยการช่วยลดเสียงในอาคาร เสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนจากรถยนต์และรถไฟที่ส่งผลกระทบทางบวกต่อสุขภาพและเศรษฐกิจ ช่วยลดอัตราการตาย/การเจ็บป่วย จากสารอันตราย มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ และ มลพิษทางดิน

SDG 6. Clean water and Sanitation (น้ำสะอาดและสุขาภิบาล)

การรับรองการเข้าถึงน้ำสะอาดรวมทั้งการส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายที่ยั่งยืนประการหนึ่งของ ROCKWOOL ที่จะมีผลด้านการปฏิบัติการในเชิงบวก คือ การลดปริมาณการใช้น้ำในโรงงานของเราลง 20% ภายในปี 2030

SDG 7. Affordable and Clean Energy (การเข้าถึงพลังงานสะอาด)

เป้าหมายของพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ คือ การมีพลังงานที่เหมาะสมและยั่งยืนโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็นสองเท่า อาคารต่าง ๆ มีการใช้พลังงานในสัดส่วน 30% ของการใช้พลังงานทั้งหมด ดังนั้นการมีฉนวนกันความร้อนนับเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยประหยัดพลังงาน หรือ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ROCKWOOL มีหน้าที่ในการรับผิดชอบ และมีโอกาสช่วยลดต้นทุนด้านการประหยัดพลังงานของภาพธุรกิจ และ เจ้าของอาคาร

SDB 8. Decent Work and Economic Growth (การทำงานที่ดี และ เป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน)

คือการเพิ่มขึ้นของอัตราการผลิต การจ้างงาน และ ประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้น โดย ROCKWOOL Group มุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสำหรับอาคาร และ โรงงานมากขึ้นผ่านฉนวนกันความร้อนเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้ปลอดภัย รวมถึงให้ความสำคัญกับการปกป้องสิทธิแรงงาน

SDG 9. Industry, Innovation and Infrastructure (เป้าหมายของอุตสาหกรรม นวัตกรรม และ โครงสร้างพื้นฐาน)

เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นเพื่อการพัฒนาของวงการอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ยั่งยืน ทั้งยังส่งเสริมนวัตกรรม โดย ROCKWOOL Group ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านฉนวนกันความร้อนที่มีความสามารถในการทนไฟ และความยืดหยุ่น

SDG 11. Sustainable Cities & Communities (เป้าหมายของเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน)

มีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อพัฒนาเมืองและการสนับสนุนในการสร้างอาคารที่ยั่งยืนมุ่งเน้นความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงความสามารถในการมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยในราคาที่ไม่แพง เหมาะสำหรับการลงทุน รวมถึงระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบาย ด้วยความร่วมมือของ ROCKWOOL กับกลุ่มคนในเมือง ในการพัฒนาให้บ้านและสำนักงาน เป็นอาคารที่มีความแข็งแรงปลอดภัย และ ยั่งยืนมากขึ้นในเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก โดยการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและการพัฒนาสำหรับการประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปกป้องอาคารจากการแพร่กระจายของเปลวไฟ และ พัฒนาคุณภาพแวดล้อมทางเสียง

SDG 12. Responsible Consumption & Production (ความรับผิดชอบในการบริโภค และ การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ)

มีการพิจรณาถึงการจัดการทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน รวมถึงวิธีการกําจัดของเสียหรือสารที่เป็นพิษ เพื่อให้แน่ใจว่าการบริโภคและการผลิตนั้นจะยั่งยืน การนำของเหลือใช้หรือขยะกลับมาใช้ใหม่ของอุตสาหกรรมต่าง ๆ สามารถช่วยลดปริมาณของขยะฝังกลบ ROCKWOOL Group จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการนำเอาของเสีย ของเหลือใช้กลับเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ได้ถึง 50% โดยค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 31% เท่านั้น

SDG 13. Climate Action (การรับมือกับโลกร้อน – carbon emission)

ปฏิกิริยาของสภาพภูมิอากาศ การมุ่งเน้นอย่างเร่งด่วนสำหรับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ โดยการสร้างสรรคนวัตกรรมใหม่ ๆ และการยึดมั่นในพันธกรณีด้านสภาพภูมิอากาศ จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อปกป้องโลก โดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดการใช้พลังงาน และการรณรงค์ในการใช้คาร์บอนให้น้อยลงสำหรับการผลิต โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อการลดปริมาณในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโรงงาน เพื่อส่งผลกระทบเชิงบวกสำหรับปริมาณคาร์บอนที่ส่งผลต่ออาคารและอุตสาหกรรมผ่านฉนวนกันความร้อน

SDG 17. Partnerships for the Goals (ความร่วมมือเพื่อเป้าหมาย)

การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของขอบเขตธุรกิจในทุกภาคส่วน เสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินการ และ ฟื้นฟูความร่วมมือระดับโลกเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัยโดยการร่วมมือกับกลุ่มพัมนมิตรต่าง ๆ เช่น International Organization for Standardization (ISO), the European Committee for Standardization (CEN) และ Fire Safe Europe

และทั้งหมดนี้ คือสิ่งที่เราสามารถบรรลุเป้าหมาย SDGs ได้ถึง 10 จาก 17 ข้อ ผ่านการพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อนในมิติหลักๆ 5 มิติ ดังนี้

  1. มิติการสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย ผ่านฉนวนกันไฟ โดยการร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อปกป้องอาคารจากการแพร่กระจายของเปลวไฟ
  2. มิติด้านสุขภาพที่เกิดจากสภาพสิ่งแวดล้อมทั้งในที่ทำงานและที่บ้าน ผ่านฉนวนกันเสียง ซึ่งช่วยลดอัตราการตาย/การเจ็บป่วย รวมถึงการเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดรวมทั้งการส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณการใช้น้ำภายในโรงงานของเราลง 20% ภายในปี 2030
  3. มิติด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ผ่านนวัตกรรมการผลิตฉนวนใยหินที่มีความยืดหยุ่นในการสร้างอาคารที่ยั่งยืน รวมถึงความสามารถในการมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้ เหมาะในการลงทุน รวมถึงลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ มีความเป้าหมายว่าภายในปี 2050 จะมีการปล่อยคาร์บอนต่ำเป็นศูนย์ อีกทั้งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีในการนำเอาของเสีย หรือ ของเหลือใช้กลับเข้ามาในกระบวนการผลิตได้มากถึง 50% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 31% ซึ่งช่วยให้ ROCKWOOL Group สามารถช่วยลดปริมาณของขยะฝังกลบ และ การลดปริมาณในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโรงงาน
  4. มิติด้านเศรษฐกิจโดยการใช้พลังงาน และ การลดต้นทุนค่าไฟ ซึ่ง ROCKWOOL Group ให้ความสำคัญกับความร่วมมือในทุกภาคส่วน ในการพัฒนาอาคารให้มีความแข็งแรง ปลอดภัย และ ยั่งยืนมากขึ้นในเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก สอดคล้องกับนโยบายและการพัฒนาสำหรับการประหยัดพลังงาน ทั้งยังให้ความสำคัญกับการปกป้องสิทธิแรงงาน
  5. มิติด้านโภชนาการ ความสามารถเข้าถึงอาหารและเพียงพอได้ตลอดทั้งปี โดยการลงทุนในเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตร ผ่านทางผลิตภัณฑ์ Gordan Brand

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *